MCECC

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes. Amb un bagatge de 50 anys d’experiència, agrupa més de 200 esplais, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, i també Andorra. Els centres d'esplai del MCECC acullen uns 17.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de més 3.500 monitors.

 

El MCECC té sentit gràcies a la col·laboració, l’aportació i la cooperació de tots i cadascun dels centres d’esplai, monitors, infants i joves que en formen part. No s’entendria l’educació en el lleure sense la participació.

Per això, s’ha dotat d’una sèrie d’òrgans i espais de govern, participació i treball en els quals tothom pugui formar part i s’hi pugui sentir representat:

  • Assemblea General. És l’òrgan rector del MCECC. Està formada per tots els centres federats, que tenen dret a veu i a vot. Les seves decisions vinculen el Consell Directiu i els centres federats.
  • Consell Directiu. És l’òrgan executiu i representatiu, i actua per delegació de l’Assemblea General. Els seus membres estan elegits directament per l’Assemblea, i ho són per mandats de tres anys. Les principals funcions del Consell Directiu són, entre d’altres, executar els acords de l’Assemblea General, rendir-ne anualment els comptes de la gestió, vetllar per l’acompliment de la missió i de les finalitats del MCECC i fer el seguiments de les zones assignades.
  • Consell de responsables de zona (CRZ). És l’òrgan consultiu del Consell Directiu i està format pel responsable de cada zona i per alguns membres del Consell Directiu. S’hi tracten temes que sorgeixen o que preocupen les Zones i que es volen fer arribar al Consell Directiu i al conjunt del MCECC.

  • Zones o Territoris. És l’agrupació territorial de centres d’esplai que acosta aquests centres al MCECC , i en canalitza la participació activa en la dinàmica general del MCECC (bottom-up). En formen part tantes persones com els centres d’esplai de la zona creguin oportú. Són un lloc de trobada i de relació per fomentar el treball conjunt entre els centres d’esplai i de vinculació amb el barri o municipi. Les seves principals funcions són dinamitzar l’activitat pròpia de la zona (formacions, activitats...) i fer un treball conjunt amb els centres d’esplai.

Informació extreta del web oficial del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).